Participating Artists: Double Vision: Contemporary Art from Japan

Participating Artists

Part 1: “Reality/Ordinary World”

 • Chim↑Pom
 • contact Gonzo
 • dumb type
 • Kohei Kobayashi
 • Takashi Homma
 • Yasumasa Morimura
 • Yoshinori Niwa
 • Yoko Ono
 • Shinro Ohtake
 • Tsuyoshi Ozawa
 • Toshio Shibata
 • Lieko Shiga
 • Kishio Suga
 • Tadasu Takamine
 • Yuken Teruya
 • Tetsuya Umeda

Part 2: “Imaginary world/Phantasms”

 • Makoto Aida
 • Takashi Ishida
 • Takahiro Iwasaki
 • Izumi Kato
 • Yayoi Kusama
 • Tatsuo Miyajima
 • Takashi Murakami
 • Yoshitomo Nara
 • Motohiko Odani
 • Hiraki Sawa
 • Yoshihiro Suda
 • Yamaguchi Akira
 • Kenji Yanobe
 • Tadanori Yokoo
  (Tetsuya Umeda)

[Contact Us]

The Japan Foundation
Europe, Middle East and Africa Section, Arts and Culture Dept.
Person in charge: Miwa Kaneko, Yoko Oyamada
4-4-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004

Page Top