"KAKEHASHI Project" Dispatch: Thematic Programs (Young Professional Community Advocates from Japan): June 2014

Dispatch in June 2014 (Young Professional Community Advocates from Japan)

Dates June 8 - June 15
No. of participants
(planned)
9
Participants/Organization/
Prefecture
  • Shoji Akimoto (NPO G-net) :Gifu
  • Akira Okabe (Tanaka Sake Brewing Co., Ltd.) :Hokkaido
  • Kosuke Saito (NSG Group/Niigata Japan-America Society) :Niigata
  • Koyuru Saito (Farmer) :Chiba
  • Kazunori Sakai (Sakai Architecture Design Office/Shall We design) : Kagoshima
  • Daisaku Tokushima (DockyarD):Saga
  • Tatsuaki Toda (Synaptech Inc.) : Yamanashi
  • Yuuki Nakagawa (Misugi Resort) :Mie
  • Kotaro Nishihara (Daiichi Printing Co., Ltd.): Ehime

Page Top