JFT-Basic Japan Foundation Test for Basic Japanese

JFT-Basic คืออะไร?

การสอบเพื่อประเมินทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่ต้องใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ว่าสามารถสนทนาในระดับหนึ่งและใช้ชีวิตได้โดยปราศจากอุปสรรค

 • จุดเด่น 1

  มีโอกาสเข้าสอบ
  หลายครั้ง

 • จุดเด่น 2

  สามารถใช้ยื่นขอ
  “แรงงานทักษะ
  เฉพาะทาง
  หมายเลข 1ได้”

 • จุดเด่น 3

  ทราบผลสอบ
  ในทันที

ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกับ JFT-Basic กัน

การเตรียมตัวเข้าสอบ JFT-Basic

Back to top