JFT-Basic Japan Foundation Test for Basic Japanese

JFT-Basic là gì?

Đây là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật cần thiết trong các tình huống giao tiếp trong đời sống ở Nhật, và đánh giá xem người dự thi có “năng lực hội thoại ở mức độ nhất định trong cuộc sống hằng ngày và không gặp trở ngại trong đời sống” hay không.

 • Đặc trưng 1

  nhiều cơ
  hội dự thi

 • Đặc trưng 2

  Có thể sử dụng
  để nộp đơn xin kỹ
  năng đặc định số 1

 • Đặc trưng 3

  Biết kết quả đánh
  giá ngay lập tức

Trước tiên, hãy tìm hiểu về JFT-Basic

Chuẩn bị cho kỳ thi JFT-Basic

Back to top