Skip to main content

Liên hệ

Liên hệ về việc dự thi

Vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Prometric.
Địa chỉ liên hệ của Trung tâm Dịch vụ Khách hàng được đăng trên trang sẽ được hiển thị sau khi chọn quốc gia ở website đăng ký Prometric.

Website đăng ký PrometricOpen in new window

(Ví dụ trang của Philippines)
Website đăng ký Prometric

Các liên hệ khác

Ban Hoạt động số 2 về Nhật ngữ - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản
E-mail
jft-basic@jpf.go.jp
(Khi gửi e-mail, vui lòng thay đổi dấu @ dạng 2 byte sang dấu @ dạng 1 byte)
* Trước khi đặt câu hỏi, vui lòng xem “Các câu hỏi thường gặp” v.v...

Back to top