JFT-Basic Japan Foundation Test for Basic Japanese

JFT-Basic को परिचय

जापानी जीवनयापनका विभिन्न अवस्थामा कुराकानीका लागि आवश्यक जापानी भाषा दक्षताको जाँच गरी "जापानी भाषामा केही हदसम्म दैनिक कुराकानी गर्न र विना कठिनाइ जीवनयापन गर्न सक्ने क्षमता" छ कि छैन भनी निर्धारित गर्ने जाँच हो।

  • विशेषता १

    परीक्षा दिने अवसर धेरै हुन्छ।

  • विशेषता २

    विशेष सीप नम्बर १ को आबेदनमा काम आउँछ।

  • विशेषता ३

    मूल्याङ्कन नतिजा तुरुन्त थाहा हुन्छ ।

सर्वप्रथम JFT-Basicको बारेमा जानौं

JFT-Basic परीक्षाको तयारी

Back to top