पाठ

एक्लैले दिने परीक्षा

परीक्षाका लागि नाम लेखाउनु भन्दा अगाडि ・・

 1. प्रोमेट्रिक कम्पनीको वेब साइट (उप्रान्त, नाम लेखाउनुभएको वेबसाइट)मा गएर प्रोमेट्रिक Open in new windowID प्राप्त गर्नुहोस् ।
 2. ②जाँच दिने देशकोजाँचको मिति र जाँच दिने स्थानको पक्का गर्नुहोस् । परीक्षा तालिका JFT-Basic २०२२-२०२३ (PDF:277KB)
 3. ③परीक्षा दिन चाहाने दिनको नाम लेखाउँदा, कामकाज चलिरहेको दिनको ३ दिन अगाडि (परीक्षा दिन शनिवार भएको खण्डमा कामकाज चलिरहेको दिनको ४ दिन अगाडि) सम्ममा नाम लेखाउनुभएको वेबसाइटबाट नाम लेखाउनुहोस् । नाम लेखेकोमा परिवर्तन वा रद्द गर्न पनि नाम लेखाउनुभएको वेबसाइटबाट कागज प्रक्रियाद्वारा गर्न सकिन्छ ।

परीक्षा दिने स्थानको छनौट गर्नुहोस् ।

 1. वेबसाइटमा लग इन गर्न छविनाम लेखाउनुभएको वेबसाइटमा प्रोमेट्रिक ID द्वारा लगइन गर्ने
 2. छवि संचालन गर्ने वेबसाइटजाँच मिति, जाँच स्थल, जाँच सुरु गर्ने समयको छनौट गर्ने
 3. वेबसाइटमा तिर्ने छविअनलाइन भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम तिर्ने सम्बन्धी जानकारीको टाइप गरी परीक्षा शुल्क तिर्ने※जापान भित्र परीक्षा शुल्क तिर्दा बैंकद्वारा अथवा कन्भिनियन्ट स्टोरमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 4. वेबसाइटमा आरक्षण गर्न छविनाम लेखाउने काम सम्पन्न भयो

जाँच दिने

जाँच दिने दिनमा जाँच सकिएपछि कम्प्युटरको स्क्रिनमा जाँचको नतिजा (कुल प्राप्ताङ्क तथा मूल्याङ्कन नतिजा) प्रदर्शित हुन्छ

परीक्षा सकिए पछि,कामकाज चलिरहेको ५ दिन भित्र, नाम लेखाउनुभएको वेबसाइटमा मूल्याङ्कन नतिजा सूचना पत्र जारी गरिन्छ

① भाउचर खरिद (तोकिएको सीमित सङ्ख्यामा पालैपालो आवेदन गर्ने)

 1. आवेदनका लागिको वेबसाइटमा (म्यानमारOpen in new window नेपालOpen in new window)नयाँ भाउचर आवेदन योजना तालिकाको पक्का गर्ने ※भाउचर भन्नाले परीक्षा आवेदनका लागि आवश्यक नम्बर हो । परीक्षा शुल्क तिरेमा जारी गरिन्छ । भाउचरमा लागू हुने अवधि तोकिएको हुन्छ ।
 2. आवेदन दिन सकिने मितिसम्ममा आवेदनका लागिको वेबसाइटमाOpen in new window भाउचरद्वारा आवेदन दिने (तोकिएको सङ्ख्या पूरा हुने बित्तिकै आवेदन समाप्त हुने) ※धेरै पटक आवेदन दिन तथा प्रोमेट्रिक IDप्राप्त गर्दा दर्ता गरेको जानकारी भन्दा फरक जानकारीले आवेदन विवरण भरेको खण्डमा आवेदन अमान्य हुनेछ
 3. मान्य अवस्थामा हस्तगत गरिएका आवेदकलाई प्रोमेट्रिक कम्पनीबाट परीक्षा शुल्क तिर्ने सम्बन्धी मार्ग निर्देशनको इमेल पठाइने ※परीक्षा शुल्क तिर्ने अवधि तथा तिर्ने तरिकाको बारेमा यो मार्गदर्शन इमेलमा उल्लेख गरिएको छ
 4. परीक्षा शुल्क तिरिसकेपछि भाउचर सङ्ख्या प्रोमेट्रिक कम्पनीबाट इमेलद्वारा पठाइने

② नाम लेखाउनुभएको वेबसाइटमा परीक्षाको नाम लेखाउने

 1. नाम लेखाउनुभएको वेबसाइटमा प्रोमेट्रिक ID द्वारा लगइन गर्ने
 2. जाँच मिति, जाँच स्थल, जाँच सुरु गर्ने समयको छनौट गर्ने
 3. भाउचर सङ्ख्या र लागू हुने अवधिका बारेमा टाइप गर्ने
 4. नाम लेखाउने काम सम्पन्न भयो

परीक्षा दिनुभन्दा अगाडिजाँच चल्ने क्रमOpen in new windowको पक्का गर्ने

जाँच दिने

जाँच दिने दिनमा जाँच सकिएपछि कम्प्युटरको स्क्रिनमा जाँचको नतिजा (कुल प्राप्ताङ्क तथा मूल्याङ्कन नतिजा) प्रदर्शित हुन्छ

परीक्षा सकिए पछि,कामकाज चलिरहेको ५ दिन भित्र, नाम लेखाउनुभएको वेबसाइटमा मूल्याङ्कन नतिजा सूचना पत्र जारी गरिन्छ

१. परीक्षा शुल्क अनलाइन भुक्तान गर्ने खण्डमा

 1. नाम लेखाउनुभएको वेबसाइटमा प्रोमेट्रिक ID द्वारा लगइन गर्ने
 2. जाँच मिति, जाँच स्थल, जाँच सुरु गर्ने समयको छनौट गर्ने
 3. अनलाइन भुक्तानीको लागि आवश्यक शुल्क तिर्ने सम्बन्धीका जानकारीको टाइप गरेर
  परीक्षा शुल्क तिर्ने
 4. नाम लेखाउने काम सम्पन्न भयो

२. परीक्षा शुल्क नगदले तिर्ने खण्डमा

 1. भाउचर विक्रि वितरण हुने स्थलमा भाउचर खरिद गरी परीक्षा शुल्क तिर्ने
 2. नाम लेखाउनुभएको वेबसाइटमा प्रोमेट्रिक ID द्वारा लगइन गर्ने
 3. जाँच मिति, जाँच स्थल, जाँच सुरु गर्ने समयको छनौट गर्ने
 4. भाउचर सङ्ख्या र लागू हुने अवधिका बारेमा टाइप गर्ने
 5. नाम लेखाउने काम सम्पन्न भयो
 • ※शुल्क तिर्ने तरिका देश अनुसार फरक हुन्छ । विस्तृत विवरणको लागि नाम लेखाउनुभएको वेबसाइटमा पक्का गर्नुहोस् ।
 • ※भाउचर भन्नाले परीक्षा आवेदनका लागि आवश्यक नम्बर हो । परीक्षा शुल्क तिरेमा जारी गरिन्छ । भाउचरमा लागू हुने अवधि तोकिएको हुन्छ । विक्रिवितरणको अवस्थाको बारेमा प्रोमेट्रिक कम्पनीको वेबसाइटOpen in new windowमा पक्का गर्नुहोस् ।

परीक्षा दिनुभन्दा अगाडि जाँच चल्ने क्रमOpen in new windowको पक्का गर्ने

जाँच दिने

जाँच दिने दिनमा जाँच सकिएपछि कम्प्युटरको स्क्रिनमा जाँचको नतिजा (कुल प्राप्ताङ्क तथा मूल्याङ्कन नतिजा) प्रदर्शित हुन्छ

परीक्षा सकिए पछि कामकाज चलिरहेको ५ दिन भित्र नाम लेखाउनुभएको वेबसाइटमा मूल्याङ्कन नतिजा सूचना पत्र जारी गरिन्छ

परीक्षाको तालिका तथा परीक्षा आवेदन को अन्य मेनूहरू

Back to top