Skip to main content

คำถามที่พบบ่อย

1 เกี่ยวกับ JFT-Basic

Q1JFT-Basic เป็นการทดสอบแบบใด?
A
JFT-Basic เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ที่ต้องการในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่นได้เริ่มการสอบนี้ขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2019 การทดสอบนี้จัดขึ้นสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อทำงาน เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการสื่อสารเว"ความสามารถในการสนทนาในชีวิตประจำวันระดับหนึ่ง และไม่มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต"ลาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น และประเมินว่ามี "ความสามารถในการสนทนาในชีวิตประจำวันระดับหนึ่ง และไม่มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต" หรือไม่ สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็น ในการยื่นขอสถานภาพการพำนักแบบ "แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1" ของญี่ปุ่น
Q2JFT-Basic ดำเนินการจัดสอบอย่างไร?
A
JFT-Basic จะดำเนินการโดยรูปแบบคอมพิวเตอร์/เบส/เทสติ้ง (CBT:Computer Based Testing) ผู้สอบจะดูข้อสอบและตอบคำถาม โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่สนามสอบในแต่ละประเทศ โดยตอบคำถามที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และฟังเสียงผ่านทางหูฟังที่ติดตั้งในแต่ละบูธ
Q3ผู้จัดสอบ JFT-Basic คือหน่วยงานใด?
A
เจแปนฟาวน์เดชั่น
Q4ใครสามารถเข้าสอบ JFT-Basic ได้บ้าง?
A
เป็นการสอบสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณสมบัติการเข้าสอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ลงทะเบียน Prometric
Q5JFT-Basic มีการดำเนินการจัดสอบเมื่อใดและที่ใดบ้าง?
A
Q6สามารถเข้าสอบ JFT-Basic ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศซึ่งกำลังอาศัยอยู่ได้หรือไม่?
A
สามารถจองเข้าสอบในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศซึ่งกำลังอาศัยอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม การอธิบายของสนามสอบแต่ละแห่งหรือการตรวจสอบยืนยันข้อควรระวัง, เงื่อนไขข้อตกลง ฯลฯ จะเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ หรือภาษาอังกฤษ ไม่สามารถช่วยเหลือด้วยภาษาอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ โปรดระวังว่าวิธีการชำระเงินค่าเข้าสอบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
Q7สามารถเข้าสอบ JFT-Basic เพียงบางส่วนของข้อสอบเท่านั้นได้หรือไม่?
A
ไม่ได้ ไม่สามารถสอบเพียงบางส่วนได้
Q8สามารถสอบ JFT-Basic ซ้ำได้หรือไม่?
A
ได้ สามารถสอบซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเว้นระยะเวลา 45 วันจากวันที่เข้าสอบครั้งก่อน จนถึงวันที่เข้าสอบครั้งถัดไป
Q9การสอบนี้ต่างกับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT ) อย่างไร?
A
การทดสอบที่วัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT ) เป็นการสอบรวมในทุกๆ ด้านตามสถานการณ์ต่างๆ หลากหลายแบบ เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลาย แบ่งเป็น 5 ระดับขั้น ตั้งแต่ N1 จนถึง N5 JFT-Basic เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ที่ต้องการในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น และมีเพียง 1 ระดับ
วิธีดำเนินการจัดสอบของ JLPT และ JFT-Basic ก็แตกต่างกัน สำหรับ JLPT จะเป็นรูปแบบทำเครื่องหมายบนกระดาษคำตอบ โดยจัดตามกำหนดวันสอบที่แน่นอน ปีละ 2 ครั้งทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ (ประมาณ 80 ประเทศและพื้นที่) ส่วน JFT-Basic จะเป็นรูปแบบ CBT จัดขึ้นในต่างประเทศ (พื้นที่ทวีปเอเชีย) และญี่ปุ่นปีละ 6 ครั้ง ตามช่วงเวลาการทดสอบที่กำหนดขึ้นสำหรับแต่ละประเทศ
ในส่วนของผลการทดสอบ JLPT จะทราบผลสอบทางออนไลน์ประมาณ 2 เดือนหลังจากวันที่เข้าสอบ และส่งใบแจ้งผลการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ประมาณ 3 เดือนหลังจากวันที่เข้าสอบ JFT-Basic จะทราบผลสอบในวันที่เข้าสอบทันที และออกหนังสือแจ้งผลการประเมินภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เข้าสอบ
ใบรับรองการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT ) ระดับ N4 ขึ้นไปก็สามารถใช้ยื่นขอ "แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1" ได้ แต่สำหรับ JFT-Basic จะมีจุดเด่นอยู่ที่มีโอกาสเข้าสอบมาก และสามารถทราบผลสอบได้ทันที

2 เกี่ยวกับเนื้อหาของการทดสอบ

Q1JFT-Basic มีหลายระดับหรือไม่?
A
ไม่มีระดับการเข้าสอบหลายระดับเหมือนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT )
Q2JFT-Basic เป็นการทดสอบวัดระดับอย่างไร?
A
ประเมินว่าผู้สอบมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับ A2 หรือไม่ โดยมีเกณฑ์ "ความสามารถในการสนทนาในชีวิตประจำวันระดับหนึ่ง และไม่มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต" เป็นพื้นฐาน รายละเอียดโปรดดูระดับและความสามารถทางภาษา
Q3มีคำถามแบบใดใน JFT-Basic บ้าง?
A
การสอบ JFT-Basic ประกอบขึ้นด้วย 4 ส่วนของข้อสอบ ได้แก่ "ตัวอักษรและคำศัพท์" "บทสนทนาและสำนวน" "การฟัง" และ "การอ่าน" มีคำถามตามรายการ Can-do ระดับ A1 ถึง A2 ตามกรอบโครงสร้างอ้างอิงสำหรับการเรียนการสอนภาษาของยุโรป (CEFR:Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment) และ แนวคิดของมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) และยังได้เผยแพร่คำถามตัวอย่างไว้ โปรดดูอ้างอิง อนึ่ง เกี่ยวกับว่าควรเรียนและเตรียมตัวสอบอย่างไรนั้น โปรดดูคำถาม-คำตอบจาก "Q1 ควรเรียนและเตรียมตัวสอบอย่างไร? มีสื่อการเรียนการสอนหรือไม่? " ใน "4 เกี่ยวกับการเรียนและเตรียมตัวเพื่อทดสอบ"
Q4ใน JFT-Basic มีคำถามให้สนทนา (การทดสอบพูด) หรือคำถามให้เขียนเรียงความ (การทดสอบเขียน) หรือไม่?
A
ไม่มี ยังไม่มีทั้งการสอบพูดและเขียนในขณะนี้
Q5การทดสอบ JFT-Basic ใช้เวลาประมาณเท่าใด?
A
60 นาที

3 เกี่ยวกับการจองเข้าสอบ

สำหรับการจองเข้าสอบ โปรดดู "ลำดับขั้นตอนในการเข้าสอบ" คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการจองเข้าสอบ โปรดติดต่อสอบถามศูนย์บริการลูกค้า Prometric ที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ลงทะเบียน Prometric และโปรดตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย (FAQ) บนเว็บไซต์ลงทะเบียน Prometric ก่อนการติดต่อสอบถามด้วย อนึ่ง ทางสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานในต่างประเทศของเจแปนฟาวน์เดชั่น ไม่ได้ให้การช่วยเหลือการจองเข้าสอบหรือเป็นตัวแทนจองสอบ

4 เกี่ยวกับการเรียนและเตรียมตัวเพื่อทดสอบ

Q1ควรเรียนและเตรียมตัวสอบอย่างไร? มีสื่อการเรียนการสอนหรือไม่?
A
โปรดดูเคล็ดลับช่วยเหลือการเรียน ซึ่งได้เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน e-Learning ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบ JFT-Basic และยังมีคำถามตัวอย่างเพื่อการฝึกฝนตอบคำถามของ JFT-Basic เผยแพร่ไว้ด้วย
เจแปนฟาวน์เดชั่นได้พัฒนา "JF Can-do for Life in Japan" ขึ้นในปี 2019 ในรูปแบบของ Can-do Statement (รูปแบบการแสดงความสามารถในการจัดการภารกิจให้เสร็จสิ้น ที่เรียกว่า "สามารถทำ...ได้") เพื่อวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นตามสถานการณ์ต่างๆ ในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ นอกจากนี้ ยังมี "IRODORI Japanese for Life in Japan" ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้กำหนดเอา "JF Can-do for Life in Japan" เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ด้วย สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนให้สามารถใช้งานได้จริง ด้วยการฝึกฝนทักษะการฟังและการสนทนาผ่านไฟล์เสียง ฝึกฝนการอ่านทำความเข้าใจผ่านบทเรียนที่แสดงในรูปแบบสื่อที่พบเจอในชีวิตจริง ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น การเรียนเพื่อเตรียมสอบ JFT-Basic หรือผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมือใหม่-ชั้นต้น
Q2มีคำถามของข้อสอบที่ออกสอบในอดีตเผยแพร่หรือพิมพ์จำหน่ายหรือไม่?
A
ยังไม่มีกำหนดการในขณะนี้ แต่สามารถดูคำถามตัวอย่างสำหรับอ้างอิงได้

5 เกี่ยวกับวันสอบ

Q1มีคำถามเกี่ยวกับของที่ต้องนำไปในวันสอบ, สนามสอบ, ลำดับขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการเข้าสอบเสร็จสิ้นในวันสอบ
A
สำหรับรายละเอียดลำดับขั้นตอนในวันสอบ โปรดดู "ลำดับขั้นตอนในวันสอบ" คำถามเกี่ยวกับวันสอบ (เกี่ยวกับของที่ต้องนำไป, สนามสอบ, ลำดับขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการเข้าสอบเสร็จสิ้น ฯลฯ) โปรดติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Prometric ที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ลงทะเบียน Prometric
Q2หากมีเวลาสอบเหลือ จะสามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ตอบคำถามไปเสร็จแล้วได้หรือไม่?
A
ในส่วนของข้อสอบ "ตัวหนังสือและคำศัพท์" "บทสนทนาและสำนวน" และ "การอ่าน" หากตอบคำถามในส่วนนั้นเสร็จแล้วและยังไม่เปลี่ยนไปยังส่วนถัดไป จะสามารถตรวจสอบและตอบคำถามใหม่ได้ ในส่วนของข้อสอบ "การฟัง" หากเปลี่ยนไปยังคำถามถัดไปแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับไปยังหน้าคำถามที่ได้ตอบคำถามไปก่อนหน้าได้

6 เกี่ยวกับการให้คะแนนและการแจ้งผลการทดสอบ

Q1ผลการทดสอบจะออกมาในรูปแบบใด?
A
ผลการทดสอบจะแสดงคะแนนรวม และผลการประเมินตามคะแนนนั้น ขอบเขตคะแนนของคะแนนรวมจะอยู่ที่ 10-250 คะแนน หากคะแนนรวมเท่ากับคะแนนที่เป็นเกณฑ์การประเมิน (200 คะแนน) ขึ้นไป จะได้รับการประเมินว่า "ถึงเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการสนทนาในชีวิตประจำวันระดับหนึ่ง และไม่มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต" โปรดดูรายละเอียดใน การแจ้งผลการทดสอบ
Q2มีข้อกำหนดว่าต้องได้คะแนนขั้นต่ำ XX คะแนนในแต่ละส่วนของข้อสอบหรือไม่?
A
ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องได้คะแนนขั้นต่ำ XX คะแนนในแต่ละส่วนของข้อสอบ จะเป็นการวัดรวมในทุกๆ ด้าน จาก 4 ส่วนของข้อสอบ หากคะแนนรวมถึงเกณฑ์ 200 คะแนน จะได้รับการประเมินว่า "ถึงเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการสนทนาในชีวิตประจำวันระดับหนึ่ง และไม่มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต"
Q3จะทราบผลการทดสอบเมื่อใด?
A
ในวันสอบหลังจากที่ทดสอบเสร็จ จะแสดงผลการทดสอบ (คะแนนรวมและผลการประเมิน) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เข้าสอบ นอกจากนี้ จะออกหนังสือแจ้งผลการประเมินบนเว็บไซต์ลงทะเบียน Prometric ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสอบ โปรดเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ลงทะเบียนและตรวจสอบ
Q4ใบแจ้งผลการทดสอบอย่างเป็นทางการจะจัดส่งมาอย่างไร?
A
จะสามารถดูหนังสือแจ้งผลการประเมินบนเว็บไซต์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับจากวันสอบ โปรดเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ลงทะเบียนและตรวจสอบ กรณีที่จำเป็นต้องใช้หนังสือแจ้งผลการประเมินฉบับกระดาษ โปรดพิมพ์เพื่อนำไปใช้
Q5สามารถนำผลการทดสอบไปใช้อย่างไรได้บ้าง?
A
สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็น ในการยื่นขอสถานภาพการพำนักแบบ "แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1" ของญี่ปุ่น
Q6สามารถใช้ JFT-Basic เพื่อสมัครงาน, ยื่นขอรับวีซ่าอื่นๆ นอกเหนือจาก แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 ได้หรือไม่?
A
ในเวลานี้ JFT-Basic ยังไม่สามารถใช้ยื่นขอรับวีซ่าอื่นๆ ได้ นอกเหนือจาก แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอรับวีซ่า ฯลฯ โปรดดูบนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ สำหรับการนำ JFT-Basic ไปใช้ที่บริษัทหรือโรงเรียน ฯลฯ โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทหรือโรงเรียนแห่งนั้น
Q7ผลการทดสอบมีระยะเวลาที่สามารถใช้ได้จำกัดหรือไม่?
A
ผลการทดสอบ JFT-Basic ไม่มีระยะเวลาที่สามารถใช้ได้จำกัด แต่จะมีระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลผลการทดสอบบนเว็บไซต์ลงทะเบียน 5 ปี ระหว่างช่วงเวลานี้ จะสามารถดูหนังสือแจ้งผลการประเมินจากเว็บไซต์ลงทะเบียนได้ แต่หากเลยช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว จะไม่สามารถดูหนังสือแจ้งผลการประเมินได้ ดังนั้น โปรดพิมพ์ผลการทดสอบเก็บไว้ ในระหว่างที่ยังมีข้อมูลผลการทดสอบเก็บรักษาอยู่บนเว็บไซต์ลงทะเบียน
Q8จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า
"ใบแจ้งผลสอบ" นั้นเป็นไม่ได้ของปลอมหรือเป็นการปลอมแปลงข้อมูล
A
หากทางหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนทั้งในประเทศญี่ปุ่นหรือในต่างประเทศ มีเหตุอันสมควรเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดของใบแจ้งผลการสอบว่าถูกต้องหรือไม่นั้น ทางเจแปนฟาวน์เดชั่นจะเป็นผู้ตอบประเด็นนี้
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งผลการสอบได้ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม:
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นที่2 เจแปนฟาวน์เดชั่น
อีเมล: jft-basic@jpf.go.jp
(สัญลักษณ์@ ใช้ตัวพิมพ์เล็ก)
กรณีที่ติดต่อสอบถามทางอีเมล กรุณาใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
ขณะนี้ยังไม่สามารถสอบถามด้วยภาษาอื่นได้
  • *อนึ่งไม่สามารถรับเรื่องติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้

7 เกี่ยวกับสถานภาพการพำนักแบบ "แรงงานทักษะเฉพาะทาง"

Q1สถานภาพการพำนักแบบ "แรงงานทักษะเฉพาะทาง" คืออะไร?
A
คือสถานภาพการพำนักที่กำหนดขึ้น เพื่อรับชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง / ทักษะระดับหนึ่ง เข้ามาเป็นแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข
1 และแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 2
โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ด้านล่างนี้
Q2JFT-Basic มีความเกี่ยวข้องกับสถานภาพการพำนักแบบ "แรงงานทักษะเฉพาะทาง" อย่างไร?
A
จำเป็นต้องผ่านการทดสอบวัดมาตรฐานทักษะงานในแต่ละสาขา (14 ประเภท) (การทดสอบทักษะแรงงาน) และการทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการทำงาน (การทดสอบภาษาญี่ปุ่น) เพื่อจะได้รับคุณสมบัติเป็นแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 (ผู้ที่ผ่านการฝึกงานด้านเทคนิคระดับ 2 ในระดับดีแล้ว จะได้รับการยกเว้นการทดสอบทั้งสองประเภท) JFT-Basic จะใช้เป็นการทดสอบภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนี้ อนึ่ง ใบรับรองการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT ) ระดับ N4 ขึ้นไปก็ถือว่ามีมาตรฐานความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นต่อแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 เช่นกัน
Q3การทดสอบทักษะแรงงานก็ดำเนินการจัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่นหรือไม่?
A
การทดสอบทักษะแรงงานดำเนินการจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในแต่ละสาขา หรือหน่วยงานดำเนินการจัดสอบที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้กำหนด สำหรับหน่วยงานดำเนินการจัดการทดสอบทักษะแรงงาน โปรดดูจากเว็บไซต์พอร์ทัลรวมข้อมูลการสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม
Q4การทดสอบทักษะแรงงาน มีการจัดสอบเมื่อใดและที่ใดบ้าง?
A
การทดสอบทักษะแรงงานดำเนินการจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในแต่ละสาขา หรือหน่วยงานดำเนินการจัดสอบที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้กำหนด สำหรับกำหนดการจัดการทดสอบทักษะแรงงาน โปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานดำเนินการจัดสอบ
เว็บไซต์พอร์ทัลรวมข้อมูลการสอบซึ่งจัดทำโดยกระทรวงยุติธรรม โปรดดูที่นี่
Q5ระบบงานทักษะเฉพาะทาง มีอุตสาหกรรม 14 สาขาที่รับคนต่างชาติเข้าทำงาน คิดว่าภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการทำงานจะแตกต่างกันไปตามสาขา เนื้อหาการสอบของ JFT-Basic จะแตกต่างไปตามสาขาด้วยหรือไม่?
A
JFT-Basic เป็นการทดสอบซึ่งประเมินว่าผู้สอบมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับ A2 หรือไม่ โดยมีเกณฑ์ "ความสามารถในการสนทนาในชีวิตประจำวันระดับหนึ่ง และไม่มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต" เป็นพื้นฐาน ดังนั้นจึงไม่ได้มีความแตกต่างในแต่ละสาขา
Q6มีการทดสอบภาษาญี่ปุ่นอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ยื่นขอสถานภาพการพำนัก แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 นอกเหนือจาก JFT-Basic และ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT ) ระดับ N4 ขึ้นไปหรือไม่?
A
การสอบภาษาญี่ปุ่นที่ทางหน่วยงานของรัฐซึ่งดูแลจัดการสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 14 สาขากำหนดให้เป็นการทดสอบภาษาญี่ปุ่นที่สามารถใช้ยื่นขอแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 ได้ ในเวลานี้มีเพียง JFT-Basic และ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT N4 ขึ้นไป) เท่านั้น
Back to top