Skip to main content

เข้าสอบแบบหมู่คณะ

  • * กรณีที่เข้าสอบในประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถจองเข้าสอบแบบหมู่คณะได้ แต่บริษัท / หน่วยงานสามารถใช้ Voucher ExpressOpen in new window เพื่อรวมซื้อวอเชอร์ได้
  • * ไม่สามารถสมัครสอบแบบกลุ่มได้ในบางประเทศ กรุณาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ลงทะเบียน Prometric
    เว็บไซต์ลงทะเบียน Prometric
ภาพการจองแบบกลุ่มบนเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำขอแบบหมู่คณะ จากหน้าจอยื่นคำขอแบบหมู่คณะ ภายในเว็บไซต์ของบริษัท PrometricOpen in new window

ภาพการจองแบบกลุ่มบนเว็บไซต์

ส่งแบบฟอร์มทางอีเมลมายังช่องทางติดต่อสำหรับยื่นคำขอแบบหมู่คณะของบริษัท Prometric
อีเมลแอดเดรส: groupreg@prometric.com (ในการส่งอีเมล กรุณาเปลี่ยนเครื่องหมาย @ ตัวหนังสือขนาดเต็มในคีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นให้เป็นเครื่องหมาย @ ปกติในคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษเสียก่อน)

ภาพการจองแบบกลุ่มบนเว็บไซต์

ผู้ยื่นคำขอจะได้เมลตอบรับหรือปฏิเสธการยื่นคำขอ จากช่องทางติดต่อสำหรับยื่นคำขอแบบหมู่คณะ

กรณีที่รับการยื่นคำขอ

กรณีทีการยื่นคำขอถูกปฏิเสธ

ปรับกำหนดการ, จำนวนคนอีกครั้ง

ซื้อวอเชอร์
(ซื้อโดยชำระด้วยเงินสดที่สถานที่จำหน่ายวอเชอร์ หรือซื้อโดยชำระด้วยบัตรเครดิตทาง Voucher Express) * วอเชอร์ คือหมายเลขที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้าสอบ โดยวอเชอร์นี้จะออกเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว วอเชอร์มีอายุการใช้งาน * Voucher Express คือ เว็บไซต์ซึ่งสามารถสั่งวอเชอร์ได้ทางออนไลน์ จำเป็นต้องสมัครบัญชีผู้ใช้ก่อนการใช้งาน อาจใช้เวลาสูงสุด 5 วันทำการจึงจะสามารถเริ่มใช้งาน

จัดทำรายชื่อผู้เข้าสอบด้วยรูปแบบฟอร์แมตที่ได้รับจากช่องทางติดต่อสำหรับยื่นคำขอแบบหมู่คณะ และส่งก่อนวันกำหนดเข้าสอบอย่างน้อย 15 วันทำการ ภายในเวลาเที่ยงวัน (หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 16 วันทำการ ภายในเวลาเที่ยงวัน หากวันกำหนดเข้าสอบตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์) * ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องรับ ID ของ Prometric สำหรับการรับ ID ของ Prometric กรุณาดูบนเว็บไซต์ลงทะเบียนOpen in new window กรณีที่รายชื่อผู้เข้าสอบมีรายละเอียดไม่ครบสมบูรณ์ จะไม่สามารถจองได้

รับการแจ้งลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าสอบเสร็จสิ้น และเอกสารยืนยันสำหรับผู้เข้าสอบ (Confirmation letter) จากช่องทางติดต่อสำหรับยื่นคำขอแบบหมู่คณะ * เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกผู้เข้าสอบได้

แจกจ่ายเอกสารยืนยันให้แก่ผู้เข้าสอบแต่ละราย

ผู้เข้าสอบตรวจสอบลำดับขั้นตอนในวันสอบOpen in new windowก่อนเข้าสอบ

ผู้เข้าสอบเข้าสอบที่สนามสอบ / ในวันเวลาสอบตามที่ระบุในเอกสารยืนยัน

ในวันสอบ ผลการทดสอบ (คะแนนรวมและผลการประเมิน) จะแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หลังจากสอบเสร็จ ผู้เข้าสอบแต่ละรายตรวจสอบด้วยตนเอง

ใบแจ้งผลการสอบบนเว็บไซต์ลงทะเบียนจะออกภายใน 5 วันทำการหลังจากวันสอบ ผู้เข้าสอบแต่ละราย สามารถเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ลงทะเบียนและตรวจสอบด้วยตนเอง

หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับ ลำดับขั้นตอนการเข้าสอบ

Back to top