ការសាកសួរព័ត៌មាន

ការសាកសួរព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការធ្វើការប្រលង

សូមសាកសួរព័ត៌មានទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជនរបស់Prometric។Open in new window

【សម្រាប់អ្នកប្រលងនៅក្នុងកម្ពុជា】
ទំនាក់ទំនងស្តីពីការប្រឡង
ទំនាក់ទំនងស្តីពីការទិញសំបុត្រប្រឡង
Prometric Customer Service Center
(ភាសាខ្មែរ)
TEL: Non-toll free number 012834955 (Cellcard)
TEL: Non-toll free number 015729123 (Smart)
(ជប៉ុន)
TEL: Toll free number 1800208746
ម៉ោងការទទួល:ថ្ងៃច័ន្ទ~ថ្ងៃសុក្រ 9:00-17:00 (លើកលែងតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ・ថ្ងៃបុណ្យជាតិ・ថ្ងៃសម្រាកចូលឆ្នាំ)ម៉ោងទីតាំងផ្ទាល់

【សម្រាប់អ្នកប្រឡងនៅក្រៅកម្ពុជា】
សូមសាកសួរព័ត៌មានទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជនរបស់Prometric។Open in new window

ការសាកសួរព័ត៌មានក្រៅពីនេះ

មជ្ឈមណ្ឌល ភាសាជប៉ុនទី2 នៃមូលនិធិជប៉ុន
អ៊ីមែល (ភាសាអង់គ្លេស/ជប៉ុន)
jft-basic@jpf.go.jp
(នៅពេលផ្ញើអ៊ីមែល សូមប្តូរសញ្ញា@ទំហំអក្សរធំទៅជាសញ្ញា@ទំហំអក្សរពាក់កណ្តាល។)
* មុនពេលសាកសួរ សូមពិនិត្យ "សំណួរញឹកញាប់" ជាដើម។

Back to top