ការប្រលងជាលក្ខណៈបុគ្គល

មុននឹងកក់ការប្រលង・・

 1. ①សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រក្រុមហ៊ុនPrometric(តទៅហៅថា គេហទំព័រកក់ការប្រលង)Open in new window ហើយទទួលយកIDរបស់Prometric។​
 2. ②សូមពិនិត្យថ្ងៃប្រលង និងមណ្ឌលប្រលង របស់ប្រទេសដែលធ្វើការប្រលង។តារាងកាលបរិច្ឆេទធ្វើតេស្ដ JFT-Basic ២០២៣~២០២៤ (PDF:175KB)
 3. ③សូមធ្វើការកក់នៅលើគេហទំព័រកក់ការប្រលងយ៉ាងយូរត្រឹមមុនថ្ងៃដែលចង់ប្រលង3ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ(4ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបើថ្ងៃប្រលងជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ)។ ការកែប្រែឬរំសាយការកក់ គឺអាចធ្វើបាននៅគេហទំព័រកក់ការប្រលង។

សូមជ្រើសរើសទីតាំងប្រលង។

 1. រូបភាពដើម្បីចូលគេហទំព័រឡុកអ៊ីនដោយប្រើIDរបស់Prometricនៅលើគេហទំព័រកក់ការប្រលង
 2. រូបភាពដែលដំណើរការគេហទំព័រជ្រើសរើសថ្ងៃប្រលង មណ្ឌលប្រលង ពេលវេលាចាប់ផ្តើមប្រលង
 3. រូបភាពដើម្បីបង់ប្រាក់នៅលើគេហទំព័របង់ថ្លៃប្រលងដោយបំពេញព័ត៌មានបង់ប្រាក់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការទូទាត់តាមអនឡាញ* នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន អ្នកមិនអាចបង់ថ្លៃប្រលងជាសាច់ប្រាក់បានទេ។
 4. រូបភាពដើម្បីធ្វើការកក់នៅលើគេហទំព័រការកក់ការប្រលងបានបញ្ចប់

ធ្វើការប្រលង

នៅថ្ងៃប្រលង ក្រោយចប់ការប្រលង លទ្ធផលប្រលង(ពិន្ទុសរុបនិងលទ្ធផលវិនិច្ឆ័យ)នឹងត្រូវបានបង្ហាញលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ

ក្នុងពេល5ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការក្រោយពេលប្រលង លិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលការប្រលងនឹងមានចេញជូននៅលើគេហទំព័រកក់ការប្រលង

①ការទិញបង្កាន់ដៃ(ដាក់ពាក្យមុនបានមុន)

 1. ត្រូវពិនិត្យកាលវិភាគដាក់ពាក្យទិញបង្កាន់ដៃចុងក្រោយបំផុតនៅគេហទំព័រសម្រាប់ដាក់ពាក្យ (នេប៉ាល់Open in new window* បង្កាន់ដៃគឺជាលេខដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដាក់ពាក្យប្រលង។ វានឹងត្រូវបានចេញជូននៅពេលបង់ថ្លៃប្រលង។ បង្កាន់ដៃមានរយៈពេលកំណត់សុពលភាព។
 2. ដាក់ពាក្យទិញបង្កាន់ដៃ(មកមុនបានមុន)នៅថ្ងៃទទួលពាក្យនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់ដាក់ពាក្យ * ករណីដាក់ពាក្យច្រើនដង ឬដាក់ពាក្យដោយប្រើព័ត៌មានដែលខុសគ្នានឹងព័ត៌មានដែលបានចុះឈ្មោះនៅពេលទទួលIDរបស់Prometric នោះការដាក់ពាក្យនឹងទៅជាមោឃ។
 3. សេចក្តីណែនាំអំពីការបង់ថ្លៃប្រលងនឹងត្រូវបញ្ជូនតាមអ៊ីមែលពីក្រុមហ៊ុនPrometricទៅកាន់អ្នកដាក់ពាក្យដែលត្រូវបានទទួលពាក្យដោយសុពលភាពត្រឹមត្រូវ * រយៈពេលបង់ប្រាក់និងរបៀបបង់ប្រាក់នៃថ្លៃប្រលង មានរៀបរាប់នៅក្នុងអ៊ីមែលណែនាំនេះ។
 4. បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃប្រលងរួច លេខបង្កាន់ដៃនឹងត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីមែលពីក្រុមហ៊ុនPrometric

②ការកក់ការប្រលងនៅគេហទំព័រកក់ការប្រលង

 1. ឡុកអ៊ីនដោយប្រើIDរបស់Prometricនៅលើគេហទំព័រកក់ការប្រលង
 2. ជ្រើសរើសថ្ងៃប្រលង មណ្ឌលប្រលង ពេលវេលាចាប់ផ្តើមប្រលង
 3. បញ្ចូលលេខបង្កាន់ដៃនិងរយៈពេលកំណត់សុពលភាព
 4. ការកក់ការប្រលងបានបញ្ចប់

មុនពេលប្រលង ត្រូវពិនិត្យលំដាប់លំដោយនៅថ្ងៃប្រលងOpen in new window

ធ្វើការប្រលង

នៅថ្ងៃប្រលង ក្រោយចប់ការប្រលង លទ្ធផលប្រលង(ពិន្ទុសរុបនិងលទ្ធផលវិនិច្ឆ័យ)នឹងត្រូវបានបង្ហាញលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ

ក្នុងពេល5ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការក្រោយពេលប្រលង លិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលការប្រលងនឹងមានចេញជូននៅលើគេហទំព័រកក់ការប្រលង

1.ករណីទូទាត់តាមអនឡាញនូវថ្លៃប្រលង

 1. ឡុកអ៊ីនដោយប្រើIDរបស់Prometricនៅលើគេហទំព័រកក់ការប្រលង
 2. ជ្រើសរើសថ្ងៃប្រលង មណ្ឌលប្រលង ពេលវេលាចាប់ផ្តើមប្រលង
 3. បង់ថ្លៃប្រលងដោយបំពេញព័ត៌មានបង់ប្រាក់ដែលចាំបាច់
  សម្រាប់ការទូទាត់តាមអនឡាញ
 4. ការកក់ការប្រលងបានបញ្ចប់

2.ករណីបង់ថ្លៃប្រលងដោយសាច់ប្រាក់

 1. ត្រូវទិញបង្កាន់ដៃនិងបង់ថ្លៃប្រលងនៅកន្លែងលក់បង្កាន់ដៃ
 2. ឡុកអ៊ីនដោយប្រើIDរបស់Prometricនៅលើគេហទំព័រកក់ការប្រលង
 3. ជ្រើសរើសថ្ងៃប្រលង មណ្ឌលប្រលង ពេលវេលាចាប់ផ្តើមប្រលង
 4. បញ្ចូលលេខបង្កាន់ដៃនិងរយៈពេលកំណត់សុពលភាព
 5. ការកក់ការប្រលងបានបញ្ចប់
 • * វិធីបង់ប្រាក់ខុសគ្នាទៅតាមប្រទេស។ អំពីព័ត៌មានលម្អិត សូមពិនិត្យគេហទំព័រកក់ការប្រលង។
 • * បង្កាន់ដៃគឺជាលេខដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដាក់ពាក្យប្រលង។ វានឹងត្រូវបានចេញជូននៅពេលបង់ថ្លៃប្រលង។ បង្កាន់ដៃមានរយៈពេលកំណត់សុពលភាព។ អំពីស្ថានភាពនៃការលក់បង្កាន់ដៃ សូមពិនិត្យគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនPrometricOpen in new window

មុនពេលប្រលង ត្រូវពិនិត្យលំដាប់លំដោយនៅថ្ងៃប្រលងOpen in new window

ធ្វើការប្រលង

នៅថ្ងៃប្រលង ក្រោយចប់ការប្រលង លទ្ធផលប្រលង(ពិន្ទុសរុបនិងលទ្ធផលវិនិច្ឆ័យ)នឹងត្រូវបានបង្ហាញលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ

ក្នុងពេល5ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការក្រោយពេលប្រលង លិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលការប្រលងនឹងមានចេញជូននៅលើគេហទំព័រកក់ការប្រលង

Back to top