គន្លឹះនៃការសិក្សា

នៅទីនេះ យើងនឹងណែនាំឯកសារសិក្សាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការត្រៀមប្រលងJFT-Basic។ ឯកសារទាំងអស់គឺឥតគិតថ្លៃ ហេតុនេះសូមប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសិក្សាភាសាជប៉ុន។

អ៊ីរ៉ូដូរី ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅExternal link

សៀវភៅវគ្គភាសាជប៉ុន "អ៊ីរ៉ូដូរី ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ" គឺជាឯកសារសិក្សាសម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាជប៉ុនបែបមូលដ្ឋានដែលនឹងចាំបាច់សម្រាប់ជនបរទេសនៅក្នុងការរស់នៅនិងបំពេញការងារនៅប្រទេសជប៉ុន។
សៀវភៅនេះលើកឡើងនូវស្ថានភាពនិងប្រធានបទផ្សេងៗដែលត្រូវនឹងការរស់នៅប្រទេសជប៉ុន ហើយជួយឲ្យអាចសិក្សាអំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងដោយមានប្រសិទ្ធភាព។ គោលបំណងសិក្សារបស់មេរៀននីមួយត្រូវបានបង្ហាញជាទម្រង់Can-do(អាចធ្វើបាន) ហើយបញ្ជាក់ច្បាស់ពីអ្វីដែលនឹង "អាចធ្វើបាន" ដោយការសិក្សាមេរៀននោះ។

អ ៊ីរ ៉ូដ៉ូរ៊ី ភាសាជប នសម្រាប់ជ៊ីវភាពរស់នៅ
កម្រិតជាគោលដៅ
A1, A2
ភាសាដែលប្រើពន្យល់
អង់គ្លេស・ជប៉ុន・ចិន・ម៉ុងហ្គោល・ឥណ្ឌូនេស៊ី・ខ្មែរ・ថៃ・វៀតណាម・មីយ៉ាន់ម៉ា・ភាសានេប៉ាល់

វគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនតាមអនឡាញ IRODORIExgternal link

វគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនតាមអនឡាញ IRODORIគឺជាវគ្គសិក្សាដើម្បីទទួលបានសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនដ៏ទូលំទូលាយ ផ្អែកលើសៀវភៅវគ្គសិក្សា "អ៊ីរ៉ូដូរី ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ”។ ជាមួយនឹង “មាតិកាការសិក្សា” អ្នកអាចរៀនភាសាជប៉ុនបែបអន្តរកម្មដែលចាំបាច់សម្រាប់ស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយប្រើវីដេអូជាដើម ហើយជាមួយនឹង “មាតិកាការអនុវត្តន៍” អ្នកអាចអនុវត្តម្តងហើយម្តងទៀតនៅកន្លែងដែលអ្នកគិតថាអ្នកមិនមានទំនុកចិត្តដូចជាអក្សរកាន់ជិនិងវេយ្យាករណ៍ជាដើម។
ដោយសារអាចប្រើបានលើទូរសព្ទស្មាតហ្វូន កុំព្យូទ័រ ថាប្ល៊ែត អ្នកអាចសិក្សាភាសាជប៉ុនគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលទំនេរ។

កម្រិតជាគោលដៅ
A1, A2
ភាសាដែលប្រើពន្យល់
អង់គ្លេស・ជប៉ុន・ចិន・ម៉ុងហ្គោល・ឥណ្ឌូនេស៊ី・ខ្មែរ・ថៃ・វៀតណាម・មីយ៉ាន់ម៉ា・ភាសានេប៉ាល់
Logo of IRODORI Japanese Online Course click to this page

ការសិក្សាភាសាជប៉ុនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចJF មិណាតុExternal link

នេះជាវ៉ិបសាយសិក្សាភាសាជប៉ុនរបស់មូលនិធិជប៉ុនដែលផ្តល់នូវវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនតាមអនឡាញជាច្រើនប្រភេទ។ តាមរយៈការចុះឈ្មោះ លោកអ្នកនឹងអាចសិក្សាភាសាជប៉ុនដោយប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតនៅគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែង។ ក្រៅពីនេះក៏មានតំណទៅកាន់គេហទំព័រនិងកម្មវិធីប្រើប្រាស់សម្រាប់សិក្សាភាសាជប៉ុនដទៃទៀតផងដែរ។

សម្រាប់អ្នកបង្រៀនភាសាជប៉ុន

មូលនិធិជប៉ុនបានបង្កើត "JF Can-do ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ការរស់នៅប្រទេសជប៉ុន" ដែលពណ៌នាពីសមត្ថភាពប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាជប៉ុនកម្រិតមូលដ្ឋានដែលចាំបាច់សម្រាប់ជនបរទេសដែលភាសាជប៉ុនមិនមែនជាភាសាកំណើតឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលមកប្រទេសជប៉ុនដោយសិទ្ធិស្នាក់នៅ"សញ្ញាប័ត្រជំនាញ"ជាដើម នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរស់នៅប្រទេសជប៉ុន ដោយប្រើប្រាស់ឃ្លាCan-do(ទម្រង់បង្ហាញសមត្ថភាពបំពេញកិច្ចការ "អាចធ្វើ...") នៅឆ្នាំ2019។ វាត្រូវបានបង្កើតដោយផ្អែកលើគោលគំនិតនិងផ្នត់គំនិតនៃJFស្តង់ដារការអប់រំភាសាជប៉ុនដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅឆ្នាំ2010 ហើយផ្សំឡើងពីចំណុចCan-doដែលសរុបទាំងកម្រិតA1និងA2មានចំនួន381។

សៀវភៅវគ្គភាសាជប៉ុន "អ៊ីរ៉ូដូរី ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ" បានលើកឡើងជាគោលដៅសិក្សាចំនួន341ពីក្នុងចំណោម "JF Can-do ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ការរស់នៅប្រទេសជប៉ុន" ។

Back to top