JFT-Basic гэдэг нь

1. Шалгалтын зорилго

Япон сангийн Япон хэлний суурь мэдлэгийн шалгалт (Japan Foundation Test for Basic Japanese, товчилсон нэр: JFT-Basic) нь Японд ажиллахыг зорин ирж буй гадаад хүмүүсийн өдөр тутмын харилцаанд шаардагдах япон хэлний чадварыг тогтоож, “Өдөр тутмын харилцан ярианы чадварыг тодорхой хүрээнд эзэмшиж, ердийн амьдралд саадгүйгээр харилцах түвшний мэдлэг” ※байгаа эсэхийг тодорхойлох зорилготой.

Энэ шалгалт нь Европын холбооны улсын олон хэлний суурь хөтөлбөр(CEFR:Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment)болон “Япон хэлний боловсролын стандарт (JF стандарт)”-ын үзэл бодолд суурилсан.

“Япон хэлний боловсролын стандарт (JF стандарт)” гэдэг нь CEFR -ийн дагуу Япон сангаас боловсруулсан “Харилцан ойлголцлын төлөөх япон хэл” гэсэн үзэл баримтлалтай япон хэлний боловсролын төлөөх хөтөлбөр бөгөөд “Япон хэлийг ашиглан юуг чадах вэ?” гэдгийг тодорхойлдог.

Тус шалгалт нь 2019 оны 4 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн Япон улсад оршин суух зөвшөөрөл “Тусгай ур чадвар 1-р зэрэг”-ийг авахын тулд япон хэлний мэдлэгийн түвшинг тодорхойлоход ашиглагдана.

Тусгай ур чадварын тогтолцооны талаарх мэдээллийг эндээс харна уу.

2. Шалгалтын хамрах хүрээ

Тус шалгалтад япон хэлийг эх хэл болгоогүй гадаад улсын иргэн тодруулбал Япон улсад ажиллаж, амьдрах хүсэлтэй гадаад улсын иргэдийг хамруулах зорилготой.

3. Шалгалтын арга барил

Энэ шалгалт нь компьютерт суурилсан шалгалт (CBT: Computer Based Testing) хэлбэрээр явагдана. Улс бүрийн шалгалт өгөх байранд компьютер ашиглан асуултад хариулна. Дэлгэц дээр гарч ирэх даалгаврыг уншаад зөв хариултыг сонгон, сонсголын даалгаварыг чихэвчээр сонсон хариулна.

Асуултын дугаар Секцийн нэр Шалгалтын нэр Үлдсэн цаг Шалгалт өгөгчийн нэр Саарал өнгө:Хариулж дууссан Ногоон өнгө: Одоо хариулж байгаа Ногоон өнгө: Хараахан хариулаагүй +Далбаа:Дахиж харах шаардлагатай Таб:секц Шалгалтын асуулт болон хариулт сонголтын хэсэг Өмнөх болон дараагийн асуулт руу шилжих Дахиж харах шаардлагатай тэмдэглэгээ бүхий асуултуудыг засах хэсэг Хариултыг засах далбаа
Зураг-1 CBT дэлгэцийн зураг

Компьютерын дэлгэцийн гол хэсэгт шалгалтын асуулт болон хариултын сонголт харагдана. Мөн дэлгэцийн эргэн тойронд секцийн нэр, шалгалтын нэр, үлдсэн цаг болон хариулсан байдал харагдана.

“Тоглуулах” товчин дээр дарснаар сонсголын даалгавар эхлэнэ. Шалгалтын асуулт англи хэл дээр бичигдсэн байна. Сонгосон хариултыг товшино уу. Тухайн сонгосон хариултын өнгө өөрчлөгдөнө.
Зураг-2 Асуултын дэлгэцийн зураг
Your Language гэсэн хэсэг дээр даран эх хэлээ сонгож, асуултын агуулгыг сайтар ойлгосны үндсэн дээр асуултанд хариулна.
Зураг-3 Асуултын хэлийг өөрчилж эх хэлээрээ сольж байгаа байдал

Тус шалгалтад асуулт нь англи хэлээр харагдаж байна. Your Language товчийг дарахад асуултыг эх хэл* дээрээ унших боломжтой.**
Асуултыг уншиж, агуулгыг сайтар ойлгосны үндсэн дээр асуултад хариулна.
Сонсголын хэсэгт тоглуулах товчийг дарахад сонсголын аудио эхлэх ба 2 хүртэлх удаа сонсох боломжтой. Сонгосон хариултыг товшино уу. Тухайн сонгосон хариултын өнгө өөрчлөгдөнө.
*"Эх хэл" товчлуурыг дарахад дараах байдлаар харагдана.
Your Language 1: Англи хэл, Хятад хэл, Индонез хэл, Кхмер хэл, Монгол хэл, Мьянмар хэл, Непал хэл, Тайланд хэл, Вьетнам хэл
Your Language 2: Узбек хэл, Бенгал хэл, Лаос хэл, Малай хэл
** Компьютерийн дэлгэцийн хэмжээнээс хамааран асуултын дэлгэц болон асуултын хэлийг өөрчилж эх хэлээрээ солих дэд цонхыг хөндлөн эгнүүлэн харуулна.

Холбогдох мэдээлэл
Шалгалтын дэлгэц дээр хэрхэн ажиллах тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс харна уу.

Япон сангийн Япон хэлний суурь мэдлэгийн шалгалт (JFT-Basic)-ыг өгөх аргачлал (YouTube)External link

4. Шалгалтын бүтэц

Тус шалгалт нь “Үсэг ба үгийн сан”, “Харилцан яриа ба үг хэллэг”, “Сонсгол”, “Уншлага” гэсэн 4-н секцэд хуваагдана. Шалгалтын бүтэц болон асуулт бүрийн зорилгыг хүснэгт-1-ээс харна уу.

Хүснэгт-1 Шалгалтын бүтэц ба зорилго

Секц Секцийн зорилго Категори Категорийн зорилго
Үсэг ба Үгийн сан(12 асуулт) Амьдрал дээр ашиглагдах япон хэлний үсгийг уншиж чадах эсэх, мөн үндсэн суурь үгийн сантай эсэхийг тодорхойлно. Үгийн утга Үгийн утгыг асуух.
Үгийн хэрэглээ Үгийн хэрэглээг асуух.
Ханз үсэг унших Ханзаар бичигдсэн үгийн дуудлагыг хираганагаар асуух.
Ханз үсгийн утга ба хэрэглээ Ханзаар бичигдсэн үгийн утга болон хэрэглээг асуух.
Харилцан яриа ба Yг хэллэг(12 асуулт) Амьдрал дээрх харилцан ярианд шаардлагатай дүрэм болон үг хэллэгийг ашиглаж чадах эсэхийг тодорхойлно. Хэлзүйн дүрэм Харилцан ярианы агуулгад тохирсон хэлзүйн дүрмийг хэрэглэж чадах эсэхийг асуух.
Үг хэллэг Харилцан ярианы агуулгад тохирсон үг хэллэгийг хэрэглэж чадах эсэхийг асуух.
Сонсгол(12 асуулт) Амьдрал дээр харилцан яриа, заавар зэргийг сонсоод ойлгож чадах эсэхийг тодорхойлно. Агуулгын ойлголт (харилцан яриа) Мэдээлэл солилцох болон нийгмийн харилцааны яриаг сонсоод агуулгыг нь ойлгох эсэхийг асуух.
Агуулгын ойлголт (үйлчилгээний газар ба олон нийтийн газарт харилцах) Үйлчилгээний газар болон олон нийтийн газар дахь яриаг сонсоод агуулгыг нь ойлгох эсэхийг асуух.
Агуулгын ойлголт (заавар ба зарлал сонсох) Заавар болон зарлал, аудио медиа зэргийг сонсоод агуулгыг нь ойлгох эсэхийг асуух.
Уншлага (12 асуулт) Амьдрал дээр захидал, зарлалын самбар, тайлбар зэргийг уншаад ойлгож чадах эсэхийг тодорхойлно. Агуулгын ойлголт Захидал, мессеж зэрэг богино, хялбар текстийг уншаад агуулгыг нь ойлгох эсэхийг асуух.
Мэдээлэл хайх Өдөр тутмын зарлалын самбар, зар мэдээ, баримт материал зэргээс шаардлагатай мэдээллийг олж авч чадах эсэхийг асуух.

Ойролцоогоор 50 асуулттай ба шалгалтын хугацаа 60 минут байна. Секц тус бүрд хариулах тогтсон хугацаа заагаагүй. Нэг секц доторх асуултыг дахин харж, хариултыг засах боломжтой. Харин дараагийн секц рүү нэг шилжсэн л бол өмнөх секц рүү буцах боломжгүй. Мөн сонсголын секцэд өмнөх болон дараагийн асуулт руу шилжин, хариултыг засах боломжгүй.

5. Түвшний хэмжүүр

JF Япон хэлний боловсролын стандарт” нь хэлний мэдлэгийн түвшний хэмжүүр болгон ашиглаж буй CEFR-ийн хөтөлбөрийн дагуу “Япон хэлээр юуг хэр чадах вэ” гэсэн асуудал шийдвэрлэх чадварыг хэлний түвшний ерөнхий баримжаа болгодог.
Энэхүү асуудал шийдвэрлэх чадварыг Can-do буюу “-ж чадна, ж чаддаг болно” гэсэн хэлбэрээр илэрхийлэн хэлний мэдлэгийг A1, A2, B1, B2, C1, C2 гэх 6-н түвшинд хуваан авч үздэг.
Дараах зураг-4-өөс түвшний дүрслэлийг харна уу.

Хэлийг суурь түвшинд ашиглагч Хэлийг бие даасан түвшинд ашиглагч Хэлийг чадварлаг түвшинд ашиглагч
Зураг-4 Can-do-ийн 6-н төвшин

Энэ шалгалт нь CEFR, JF стандартын A1-A2 түвшний Can-do-д суурилсан асуулт даалгавартай ба “Үсэг ба үгийн сан”, “Харилцан яриа ба үг хэллэг”, “Сонсгол”, ” Уншлага” гэсэн 4 секцийг нэгтгэн дүгнэж Японы амьдралд шаардлагатай япон хэлний харилцааны чадварыг тодорхойлно. Японд ажиллахад шаардлагатай “Өдөр тутмын харилцан ярианы чадварыг тодорхой хүрээнд эзэмшиж, ердийн амьдралд саадгүйгээр харилцах түвшний мэдлэг”-ийг хэмжүүр болгон, А2 түвшний япон хэлний чадвартай эсэхийг тогтооно.
Дараах хүснэгт-2-оос А2 түвшинг харна уу.

Хүснэгт-2 А2 түвшний хэмжүүр (Өмнөх ба дараах түвшинтэй харьцуулсан байдал)
Түвшин Түвшний хэмжүүр
B1
  • Ажил, сургууль болон аялал зугаалгын үед гарч болох амьдралд ойр сэдвийн талаар энгийн яриагаар ярихад гол утга санааг нь ойлгож чадна.
  • Тухайн үгээр ярьж буй нутаг орноор аялах үед үүсэж болох ихэнх нөхцөл байдалд зохицон харилцаж чадна.
  • Өөрт ойр, өөрийн сонирхдог сэдвийн талаар энгийн дүрэм ашиглан, уялдаа холбоо бүхий текст зохиож чадна. Туршлага, үйл явдал, мөрөөдөл, хүсэл болон ирээдүйн зорилтоо тайлбарлаж, санал болон төлөвлөгөөний шалтгаан, тайлбарыг товч ярьж чадна.
A2
  • Хувийн болон гэр бүлийн талаарх энгийн мэдээлэл, худалдан авалт, ойр хавь, ажил хэрэг гэх мэт өөрт шууд холбоотой сэдвийн хүрээнд түгээмэлхэрэглэгддэг өгүүлбэр, үг хэллэгийг ойлгож чадна.
  • Энгийн өдөр тутмын амьралын хүрээнд өөрийн ойр зуурын хэрэг явдлын талаар мэдээлэл солилцож чадна.
  • Өөрийн байр байдал, эргэн тойрны нөхцөл байдал болон зайлшгүй хэрэгцээт сэдвийн талаар хялбар үгээр тайлбарлаж чадна.
A1
  • Тодорхой хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд өдөр тутам хэрэглэгддэг нийтлэг яриа, үг хэллэгийг ойлгож, ашиглаж чадна.
  • Өөрийгөө болон бусдыг танилцуулж чадах ба амьдарч буй газар, танил хүмүүс, эзэмшдэг зүйл зэрэг хувийн мэдээллийн талаар асууж, хариулж чадна.
  • Хэрэв харилцагч нь удаан, тодорхой ярьж, харилцан ярилцахад дэмжлэг үзүүлбэл энгийн харилцан яриа өрнүүлж чадна.

CEFR-ийн нэгдсэн төвшин: Ерөнхий шатлал

6. Шалгалтын дүнг мэдэгдэх

Шалгалтын дүнг доорх байдлаар шалгалт өгөгчид мэдэгдэнэ.

Шалгалтын тухайн өдөр
Шалгалт дууссаны дараа дэлгэц дээр нийт оноо болон дүн нь гарч ирнэ.
Шалгалт өгсний дараа ажлын 5 өдрийн дотор
захиалгын вебсайт руу нэвтэрч орвол албан ёсны дүнгийн мэдэгдэл тавигдах ба хэвлэж гаргах боломжтой болсон байна.

Дүнгийн мэдэгдлээс нийт оноо болон түүнд тулгуурласан шалгалтад тэнцсэн эсэх дүнг харах боломжтой. Нийт оноо нь зөв хариултын тоо тэр чигээрээ гарах бус “Хувь тэнцүүлэх” статистикийн аргаар тооцогдох шатлалт оноогоор илэрхийлэгдэнэ. Нийт оноо нь 10-250 онооны хооронд байна. Нийт оноо нь үнэлгээний стандарт (200 оноо)-аас өндөр байвал “Өдөр тутмын харилцан ярианы чадварыг тодорхой хүрээнд эзэмшиж, ердийн амьдралд саадгүйгээр харилцах түвшинд хүрсэн” гэж үзнэ. Мөн лавлагаа болгож секц тус бүрийн зөв хариултын хувийг харуулдаг.

Шалгалт өгөгчийн мэдээлэл ・Цээж зураг ・Бүртгэлийн дугаар ・Овог нэр ・Харьяалал ・Төрсөн огноо ・Хүйс Шалгалт өгсөн талаарх мэдээлэл ・Шалгалт өгсөн газар ・Өдөр Нийт оноо Нийт оноо Дүн Секц тус бүрийн зөв хариултын хувь Секц тус бүрийн зөв хариултын хувь
Зураг-5 Дүнгийн мэдэгдлийн зураг

Дүнгийн мэдэгдлийн 2 дахь хуудсанд япон хэлний мэдлэгийн түвшний талаарх утга санааг тайлбарласан болно. Агуулгын талаар “Түвшний хэмжүүр”-ийг харна уу.

7. Шалгалтын тайлбар материал

Дээрх бүх агуулгыг нэгтгэсэн JFT-Basic-ийн талаар мэдэхэд зориулсан слайд хэлбэрийн материал. (Япон болон Англи хувилбар) чөлөөтэй татаж аван, ашиглана уу.

Шалгалтын тайлбар материал (PDF: 1.6MB)

Back to top