Группээр шалгалт өгөх

  • ※Япон улсад шалгалт өгөх тохиолдолд группээр захиалга өгөх боломжгүй ч компани, байгууллага нь Voucher ExpressOpen in new window-ийг ашиглан, ваучерийг багцаар нь худалдан авах боломжтой.
  • ※Зарим улсад шалгалтыг группээр захиалах боломжгүй тохиолдол бий. Дэлгэрэнгүйг Prometric захиалгын вебсайтаас харна уу.
    Prometric захиалгын вебсайтOpen in new window
Вэбсайт дээр бүлгийн захиалга хийх зураг

Prometric компанийн группээр бүртгүүлэх хэсэгт маягтыг мэйлээр илгээнэ.
Мэйл хаяг: groupreg@prometric.com (Мэйл илгээхдээ япон фонт дээрх @ тэмдэгтийг англи фонтын @ тэмдэгт болгон өөрчилнө үү.)

Вэбсайт дээр бүлгийн захиалга хийх зураг

Группээр бүртгүүлэх хэсгээс бүртгэлийг хүлээн авах боломжтой эсэх талаар хариу ирнэ.

Боломжтой тохиолдолд

Боломжгүй тохиолдолд

Хуваарь болон хүний тоог дахин тохируулах

Ваучерийг худалдан авна.
(Ваучер борлуулах цэгт бэлнээр төлж авах эсвэл Voucher Express-р кредит картаар худалдан авах) ※Ваучер гэдэг нь шалгалтад бүртгүүлэхэд шаардлагатай дугаар юм. Шалгалтын төлбөрийг төлснөөр дугаар үүснэ. Ваучер нь хүчинтэй хугацаатай. Voucher Express гэдэг нь онлайнаар ваучер захиалах боломжтой вебсайт юм. Ашиглахын тулд урьдчилан бүртгэл үүсгэх шаардлагатай. Ашиглах боломжтой болох хүртэл хамгийн ихдээ ажлын 5 өдөр хэрэгтэй.

Группээр бүртгүүлэх хэсгээс хүлээн авсан форматын дагуу шалгалт өгөгчийн жагсаалтыг гарган, шалгалт өгөх өдрөөс 15 ажлын өдрийн өмнө 12:00 цаг (шалгалт өгөх өдөр нь хагас, бүтэн сайн бол 16 ажлын өдрийн өмнө 12:00 цаг) болохоос өмнө илгээнэ. ※Шалгалт өгөгч нь prometric ID авсан байх шаардлагатай. prometric ID авахад захиалгын вебсайтыг ашиглана уу. Open in new window
Шалгалт өгөгчийн жагсаалт алдаатай бол захиалга хийгдэх боломжгүй.

Группээр бүртгүүлэх хэсгээс шалгалт өгөгчийн мэдээллийг амжилттай бүртгэсэн тухай мэдэгдэл болон шалгалт өгөгчийн баталгааны хуудас (Confirmation letter) хүлээн авна. ※Бүртгэл дууссаны дараа шалгалт өгөгчийг солих, цуцлах боломжгүй.

Баталгааны хуудсыг шалгалт өгөгчид тарааж өгнө.

Шалгалт өгөгч нь шалгалтын өмнө шалгалт өгөх өдрийн процессийг нягталж харах.Open in new window

Шалгалт өгөгч нь баталгааны хуудаст бичигдсэн өдөр цаг болон шалгалтын байранд шалгалт өгнө.

Шалгалтын тухайн өдөр шалгалт дууссаны дараа компьютерын дэлгэц дээр шалгалтын дүн (нийт оноо болон дүн) гарч ирэх тул дор бүрнээ шалгах.

Шалгалт өгсний дараа ажлын 5 өдөрт захиалгын вебсайт дээр дүнгийн мэдэгдэл тавигдах тул шалгалт өгөгч нь дор бүрнээ захиалгын вебсайт руу нэвтэрч шалгана уу.

Back to top