Asian Art Biennale Bangladesh

Among the Asian international art exhibitions, Asian Art Biennale Bangladesh is one with the longest history, the first edition of which was held in 1981 with having participation of 14 Asian countries. The organizer is Bangladesh Shilpakala Academy (National Academy of Fine and Performing Arts), which is a state-sponsored national cultural center attached to the Ministry of Culture, Bangladesh.

Japan's Official Participation Record
Edition Year Curator Participating Artists
1 1981 Shinichi Segi Takeshi Hara, Takao Hiwasaki, Go Yayanagi, Shigeki Kuroda, Masaaki Tanaka
2 1983 Koichi Yasunaga Yoshio Kitayama(Grand Prize), Tadashi Oyama, Shigeo Toya, Michiko Yano, Shinji Tsuneki
3 1986 Hideki Nakamur Koji Enokura, Shoichi Ida
4 1989 Yoshiaki Tono Tadanori Yokoo (Honorable Mention Prize), Koichi Ebizuka (Grand Prize)
5 1991 Raiji Kuroda Takamasa Kuniyasu, Keita Egami (Grand Prize)
6 1993 Tsutomu Mizuwasa Kijuro Yahagi, Kazunori Sadahiro (Grand Prize)
7 1995 Raiji Kuroda Mamoru Abe (Grand Prize), Sho Kazakura, Junya Yamaide
8 1997 Tsutomu Mizuwasa Keizo Tawa, Niro Nozawa (Honorable Mention Prize)
9 1999 Makoto Nakamura Tokihiro Sato (Honorable Mention Prize), Akinori Matsumoto (Grand Prize)
10 2002 Yuri Mitsuda Naoko Majima (Grand Prize), Nobuho Nagasawa
11 2004 Tsukasa Mori Yoshio Kitayama, Noboru Tsubaki (Honorable Mention Prize) ,Yuumi Domoto
12 2006 Arts Initiative Tokyo Yuken Teruya ,Hiroshi Fuji (Grand Prize)
13 2008 Yuka Uematsu Tomoko Yoneda, Yoshihiro Suda
14 2010 Sumi Hayashi Kohei Nawa(Grand Prize)
15 2012 Shihoko Iida UJINO (Muneteru Ujino), Meiro Koizumi (Grand Prize)
16 2014 Mizuki Takahashi Chim↑Pom
What We Do